Nam châm động cơ tuyến tính

Nam châm động cơ tuyến tính

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính