Tiêm nam châm Ferrite ngoại quan


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính