Biểu đồ thuộc tính từ tính

Biểu tượng PDF

Biểu đồ thuộc tính từ tính NdFeB thiêu kết từ tính của Honsen

Biểu tượng PDF

Biểu đồ thuộc tính từ tính dòng T NdFeB thiêu kết từ tính của Honsen

Biểu tượng PDF

Thuộc tính nam châm Ferit thiêu kết từ tính Honsen


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính