nam châm bóng

nam châm bóng

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính