Nam châm AlNiCo thiêu kết


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính