Nam châm kênh gốm


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính