Nam châm đúc AlNiCo


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính